Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant LiziVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 19 Deviations 207 Comments 2,007 Pageviews
×

Newest Deviations

Quotes Yoona by PinkLiz Quotes Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Happy Birthday Yoona by PinkLiz Happy Birthday Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 2 0 Srcapbook Happy birthday Jessica (18/4) by PinkLiz Srcapbook Happy birthday Jessica (18/4) :iconpinkliz:PinkLiz 2 2 Srcapbook Yoona by PinkLiz Srcapbook Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Quotes  Taeyeon [ Rain] by PinkLiz Quotes Taeyeon [ Rain] :iconpinkliz:PinkLiz 3 0 Srcapbook Taeyeon by PinkLiz Srcapbook Taeyeon :iconpinkliz:PinkLiz 3 0 Pack Quotes Yoonsic by PinkLiz Pack Quotes Yoonsic :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Srcapbook Yuri by PinkLiz Srcapbook Yuri :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Quotes Jessica by PinkLiz Quotes Jessica :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Srcapbook Yoona by PinkLiz Srcapbook Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 0 2 Quotes Chanyeol by PinkLiz Quotes Chanyeol :iconpinkliz:PinkLiz 0 0 Graphic Yoona by PinkLiz Graphic Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 1 2 Srcapbook Seohuyn by PinkLiz Srcapbook Seohuyn :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Quotes Taeyeon by PinkLiz Quotes Taeyeon :iconpinkliz:PinkLiz 0 1 Quotes Tiffany by PinkLiz Quotes Tiffany :iconpinkliz:PinkLiz 1 0 Yoona by PinkLiz Yoona :iconpinkliz:PinkLiz 0 2

Favourites

No Comment by quetrampd No Comment :iconquetrampd:quetrampd 227 205 SHARE PACK TEXTURE #01 BY MOLLIEN2K4 by MollieN2k4 SHARE PACK TEXTURE #01 BY MOLLIEN2K4 :iconmollien2k4:MollieN2k4 50 27 Watercolor Brushes by mcbadshoes Watercolor Brushes :iconmcbadshoes:mcbadshoes 2,833 791 6 textures 900x650 : 55 by Carllton 6 textures 900x650 : 55 :iconcarllton:Carllton 1,155 241 SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM by TP4ever SHARE PACK 7 TEXTURE BY THUPHAM :icontp4ever:TP4ever 122 156 [PROJECT 100w Go] Share Texture by hyerinie [PROJECT 100w Go] Share Texture :iconhyerinie:hyerinie 272 196 Patterns .36 by crazykira-resources Patterns .36 :iconcrazykira-resources:crazykira-resources 4,867 404 [SHARE] PACK TEXTURE 4 by jungchanpark by justblackssi [SHARE] PACK TEXTURE 4 by jungchanpark :iconjustblackssi:justblackssi 122 20 [SHARE] Happy birthday to Jung Eunji Apink by KeroLee2k [SHARE] Happy birthday to Jung Eunji Apink :iconkerolee2k:KeroLee2k 136 236 Pack texture #1 by mysnghienss Pack texture #1 :iconmysnghienss:mysnghienss 627 267 Textures by Crystallanxi Textures :iconcrystallanxi:Crystallanxi 361 83
Journal
[BIG SHARE] HAPPY 600+ WATCHERS AND HELLO SUMMER Cuối cùng thì cái PACK 600+ cũng ra đời Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] Thất hứa với mọi người hình như từ hồi 400+ gì đó = ))) Ây yo ngại ghê hàNeko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] Hmm..cảm ơn cảm miếc thì cũng nói nhiều rồi, credit tớ cũng ghi hết ở các art  Neko Emoji-29 (Nyaa) [V2] Nên giờ mình vô PACK luônKao Emoji-08 (Kyaa Cute and Shy) [V1]


Mà chú ý nha, ở đây tớ chỉ cho các cậu coi cái preview thôi, nên muốn down được thì ph
:iconBCaves:BCaves
:iconbcaves:BCaves 174 407
[PSD] SHARE PSD QUOTES #01 by MollieN2k4 [PSD] SHARE PSD QUOTES #01 :iconmollien2k4:MollieN2k4 45 24 Textures - WaterColor by So-ghislaine Textures - WaterColor :iconso-ghislaine:So-ghislaine 1,455 127 Sprinkly blue sky texture by A68Stock Sprinkly blue sky texture :icona68stock:A68Stock 14 1 Light Blue Flower Texture by Lovehardtwihard Light Blue Flower Texture :iconlovehardtwihard:Lovehardtwihard 1 2

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

PinkLiz
Lizi
Vietnam
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconcamucnho:
CaMucNho Featured By Owner Oct 27, 2016
- Watch back pls ?
Reply
:iconcamuc:
CaMuc Featured By Owner Sep 17, 2016
- Watch back ?
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner Oct 27, 2016
ok
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Apr 24, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner May 22, 2016
ok
Reply
:iconcusidaaaa:
cusidaaaa Featured By Owner Apr 9, 2016
Watch back pls?
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner May 22, 2016
ok
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Apr 8, 2016
-watch back pls
Reply
:iconpinkliz:
PinkLiz Featured By Owner Apr 9, 2016
Ok
Reply
:iconalmerious:
Almerious Featured By Owner Oct 24, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thanks so very much for watching me! :hug:
Reply
Add a Comment: